Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

MEDICINSK BEHANDLING

Inställning och kontroller av medicinering sker regelbundet av psykiatrisjuksköterska tillsammans med ansvarig läkare.

Skattningar SNAP-IV, Connors beteendeformulär, BOCS, YSR, CBCL m.fl. rapporteras till ansvarig läkare och används i beteendeanalysen. Kontinuerlig uppföljning gällande blodtryck, längd och vikt sker vid all medicinering.

Många av våra placerade barn har misslyckanden i bagaget. Tyvärr har vuxenvärlden runt barnen inte lyckats hitta passande förhållningssätt utan i mångt och mycket förstärkt negativa beteenden vilket förvärrat barnets psykiska och sociala svårigheter. En viktig del av vår behandling blir därför beteendeanalys och att hitta vilka negativa och positiva förstärkningar som barnets beteende har och stärka upp positiva beteenden och släcka ut negativa samt att transformera om eventuella tics till mer socialt acceptabel nivå.

Behandlingen på Vilhelmsro sker utifrån hela dygnet och med en samordnad personalgrupp som också observerar och bedömer. De möjligheter som Vilhelmsro erbjuder med ger en heltäckande kontroll både av medicinska behov/hur medicineffekten faller ut tillsammans med den beteendeterapeutiska och psykosociala behandlingen.

Då många barn har många färdighetsbrister så blir arbetet med sociala färdigheter centralt i behandlingen. Genom att tydliggöra förväntningar på positivt beteende och vad som ingår i varje beteende svarar barnen med framgång.