Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

BEHANDLINGSMETODER

Vid alla placeringar på Vilhelmsro görs uppföljning och utvärdering med hjälp av evidensbaserade bedömningsinstrument. Skattningarna görs vid fem tillfällen: i samband med inskrivning, ca 6 månader in i placeringen, i samband med utskrivning och ett år efter utskrivning.

Vi använder oss av följande skattningsinstrument:

  • YSR (Youth Self Report)
  • CBCL (Child Behavior Checklist)
  • TRF (Teachers Report Form)

Vårdtid

Våra behandlingsmetoder börjar vid inskrivning. Från dag ett startar arbetet med barnets och familjens problematik – alltid med sikte på att barnet ska kunna bli placerbart i familj.

Utskrivning

En tredje datainsamling om barnet görs vid utskrivning med samma formulär som vid inskrivning. Utskrivningsvärden för barnet kan jämföras med värdena vid inskrivning. Man kan då svara på i vilken grad situationen för barnet förbättrats.

Uppföljning

Uppföljning av placeringen sker ca ett år efter utskrivning. Då görs samma typ av datainsamling som vid in-och utskrivning, men kompletteras med information om barnets sociala situation, så som fritid, skola, familjesituation etc. Hur ser barnets situation och beteende ut nu jämfört med inskrivning/utskrivning?