Hämta vår folder

Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

BEHANDLINGSMETODER

Vid alla placeringar på Vilhelmsro görs uppföljning och utvärdering med hjälp av olika evidensbaserade bedömningsinstrument.

De verktyg som används finns i vårt dokumentationsprogram (Infosoc) och görs vid minst tre tillfällen: i samband med inskrivning, minst en gång under vårdtiden (6 månader efter inskrivning), i samband med utskrivning och ett år efter utskrivning.

De instrument vi använder är:

  • Infosoc
  • YSR (Youth Self Report)
  • CBCL (Child Behavior Checklist)
  • TRF (Teachers Report Form)
  • Inskrivning

En första datainsamling av barnet sker vid inskrivning eller en tid efter inskrivningen. Här får man ingångsvärden (en baseline) som övriga värden kan relateras till.

Vårdtid

Våra behandlingsmetoder börjar vid inskrivning. Från dag ett startar arbetet med barnets och familjens problematik – alltid med sikte på att barnet ska kunna bli placerbart i familj.

Utskrivning

En tredje datainsamling om barnet görs vid utskrivning med samma formulär som vid inskrivning. Utskrivningsvärden för barnet kan jämföras med värdena vid inskrivning. Man kan då svara på i vilken grad situationen för barnet förbättrats.

Uppföljning

Ett visst antal månader efter utskrivning sker uppföljning (oftast efter ett år). Här görs samma typ av datainsamling som vid in- respektive utskrivning men också kompletterande information om barnets sociala situation (fritid, skola, familjesituation osv.) inhämtas. Hur ser barnets situation och beteende ut nu jämfört med inskrivning/utskrivning?