Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE / VÄRDIGT BEMÖTANDE

Grunden i all behandling på Vilhelmsro är ett kognitiv beteendeterapeutiskt förhållningssätt.

Barnets utveckling är en fortlöpande process där individuella skillnader, biologiska förutsättningar, barnets interaktionshistoria, dess känslo- och tankeliv spelar in. I beteendeanalysen utreds samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner. I behandlingen kartlägger vi individuellt och systematiskt hur situationsfaktorer, beteendemönster och följderna av barnets beteende påverkar varandra. Beteendeanalysen syftar till att samla kunskap om hur barnet påverkas av och själv påverkar sin omgivning.

Efter analysen kan vi noggrant planera behandlingen med hänsyn till barnets egenart, till familjen och miljön i övrigt. Målet är inte bara att arbeta bort problembeteenden, och lidandet i dess följder, utan i än högre grad att hjälpa barnet att utveckla varaktiga och alternativa färdigheter. Inriktningen på behandlingen är på både barn, familj och miljö.

Evidens för kognitiv beteendeterapi är god för den målgrupp som Vilhelmsro vänder sig till. Enligt sammanställning, gjord av professor Lars-Göran Öst, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, av resultaten från den mycket omfattande forskning som har gjorts på KBT-behandlingars effektivitet – dvs vid vilka störningar finns det ett starkt stöd för att KBT är minst lika effektiv eller effektivare än annan behandling. Kategori 1 (Kategorier av empiriskt stöd baserat på Chambless & Ollendick, 2001) dvs; – minst två mycket noggranna studier, – försöksgrupper slumpvis indelade i behandlings- och kontrollgrupp, – resultat överlägset placebokontroll eller annan verksam behandling .

 • Specifika fobier
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom
 • Separationsångest
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Depression
 • ADHD
 • Autism
 • Uppförandestörningar
 • Enures
 • Enkopres
 • Återkommande huvudvärk
  (från Beteende Terapeutiska Föreningens hemsida www.kbt.nu)

Grunden i vårt behandlingsarbete handlar till stor del om bemötande. ”Ett barn som kan uppföra sig, gör det”. Annars är troligen kraven och förväntningarna för höga. För att ändra på det kartlägger vi de förväntningar som går mindre bra och förändrar dem så att de bättre överensstämmer med vad barnen förväntas klara. Vår erfarenhet visar att barnen svarar med framgång när vi skapat rätt förutsättning för att barnet ska lyckas.

Vilhelmsro har under flera års tid implementerat förhållningssättet i verksamheten med såväl intern och extern handledning utifrån metoden.

Intern utbildning i egen regi

Sedan 2018 utbildar Vilhelmsro all personal i att hantera utmanande beteenden. Utbildningen genomförs av certifierad Studio III tränare och erbjuds även våra samarbetspartners såsom blivande familjehem, våra placerade barns skolor etc.