Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Grunden i all behandling på Vilhelmsro är ett kognitiv beteendeterapeutiskt förhållningssätt.

Barnets utveckling är en fortlöpande process där individuella skillnader, biologiska förutsättningar, barnets interaktionshistoria, dess känslo- och tankeliv spelar in. I beteendeanalysen utreds samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner. I behandlingen kartlägger vi individuellt och systematiskt hur situationsfaktorer, beteendemönster och följderna av barnets beteende påverkar varandra. Beteendeanalysen syftar till att samla kunskap om hur barnet påverkas av och själv påverkar sin omgivning.

Efter analysen kan vi noggrant planera behandlingen med hänsyn till barnets egenart, till familjen och miljön i övrigt. Målet är inte bara att arbeta bort problembeteenden, och lidandet i dess följder, utan i än högre grad att hjälpa barnet att utveckla varaktiga och alternativa färdigheter. Inriktningen på behandlingen är på både barn, familj och miljö.

Evidens för kognitiv beteendeterapi är god för den målgrupp som Vilhelmsro vänder sig till. Enligt sammanställning, gjord av professor Lars-Göran Öst, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, av resultaten från den mycket omfattande forskning som har gjorts på KBT-behandlingars effektivitet – dvs vid vilka störningar finns det ett starkt stöd för att KBT är minst lika effektiv eller effektivare än annan behandling. Kategori 1 (Kategorier av empiriskt stöd baserat på Chambless & Ollendick, 2001) dvs; – minst två mycket noggranna studier, – försöksgrupper slumpvis indelade i behandlings- och kontrollgrupp, – resultat överlägset placebokontroll eller annan verksam behandling .

 • Specifika fobier
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom
 • Separationsångest
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Depression
 • ADHD
 • Autism
 • Uppförandestörningar
 • Enures
 • Enkopres
 • Återkommande huvudvärk
  (från Beteende Terapeutiska Föreningens hemsida www.kbt.nu)
Grunden i vårt behandlingsarbete handlar till stor del om bemötande. ”Ett barn som kan uppföra sig, gör det”. Annars är troligen kraven och förväntningarna för höga. För att ändra på det kartlägger vi de förväntningar som går mindre bra och förändrar dem så att de bättre överensstämmer med vad barnen förväntas klara. Vår erfarenhet visar att barnen svarar med framgång när vi skapat rätt förutsättning för att varje individ ska lyckas.

Vilhelmsro har under 3 års tid implementerat förhållningssättet i verksamheten med handledning utifrån metoden. Vidare har all personal som är anställda hos oss fått gå 3 dagars utbildning i lågaffektivt bemötande.

Intern utbildning

Under 2018 kommer Vilhelmsro kunna utbilda internt i egen regi då utbildning för att utbilda andra är genomförd. Vilhelmsro kommer också kunna erbjuda utbildning förvar personal, våra elevers skolor, blivande familjehem, familjer som placeras på familjeenheten som behöver specifik och fördjupad kunskap i ämnet.

A.R.T.

Metoden är uppbyggd av tre fristående men samverkande komponenter.

En central utgångspunkt i A.R.T är att aggressivt beteende är ett inlärt beteende. Kombinationen av färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning som är grunden i A.R.T frambringar ett effektivt verktyg för förändringsarbete.

Färdighetsträning: Sociala färdigheter med olika svårighetsgrad tränas i verklighetstrogna rollspel som med stöd och återkoppling överförs till dagliga situationer.

Ilskekontrollträning: Med olika tekniker lära sig hantera problem/konfliktsituationer och i efterhand kunna reflektera vad som skett. Träningen ska ge verktyg för utvidgad impulskontroll. Att kunna identifiera vad som sätter igång ilska samt lära sig olika strategier för att lugna ner sig.

Moralträning: Träningen grundar sig på gruppdiskussioner av moraliska dilemman som utmanar kognitiva förvrängningar/tankefällor. Dessa är utmärkande för både aggressiva och asociala ungdomar. Träningen innehåller både diskussion och beslutsfattande.
Förutom ovanstående tre komponenter så arbetar Vilhelmsro med tilläggen; problemlösning, stresshantering, situationsuppfattning m.m som ingår i det utvecklade ART-programmet Prepare.