Lämna klagomål och synpunkter

Att bo på Vilhelmsro

BBIC

Vilhelmsros webbaserade dokumentationsprogram (Infosoc) har Carebuilder som utgångspunkt.

Föreståndaren har genomgått grundutbildningen i BBIC som idag är ett etablerat arbetssätt som fler och fler socialtjänster använder sig av och har barnets grundläggande behov som utgångspunkt. Barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden. All dokumentation, behandlings- och utredningsarbete som görs följer denna modell.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Detta ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel.

BBIC är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning. Dokumentationen blir mer strukturerad och bättre underbyggd. Det underlättar möjligheterna att följa upp insatser. Barnet och föräldrarna ska fortlöpande få ge sin syn på och kommentera innehållet i all dokumentation. Barnets syn ska särskilt beaktas. BBIC har sina rötter i England men har anpassats till svenska förhållanden av Socialstyrelsen.