Att bo på Vilhelmsro

OM VILHELMSRO

Behandlingsinsats Vilhelmsro är ett utrednings- och behandlingshem som startade sin verksamhet 2003. Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet i åldrarna 9-16 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. År 2017 utökades verksamheten med en familjeenhet. Vilhelmsro har även  tillstånd att bedriva öppenvårdsverksamhet. 

Verksamhetschef Christine Engström är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar inom HVB och socialtjänst. Christine Engström har det övergripande ansvaret kring de placerade barnen och ungdomarna på Vilhelmsro samt det övergripande ansvaret för familjer som placeras för utredning.
Biträdande verksamhetschef Åsa Wretbäck, socialpedagog och Steg 1 KBT-terapeut med mångårig erfarenhet av socialt arbete och barn och ungdomar inom HVB ansvarar för social utredning, kontakt med socialtjänsten samt behandlingsarbetet och kontakten med skolan.

Tack vare erfaren och utbildad personal och evidensbaserade behandlingsmetoder i familjelik miljö har verksamheten gjort sig känd för hög kvaliet, god omsorg samt uthållighet som på sikt genererar positiva behandlingsresultat. Under 2024 utfärdas en nystart för Vilhelmsro HVB med erfarna behandlingspedagoger, socialpedagoger, socionomer som under ledning av Christine Engström och Åsa Wretbäck kommer leda Vilhelmsro framåt.

VÅRA ENHETER

BARNENHETEN
På barnenheten har vi plats för 7 barn. Där vi tar emot pojkar och flickor i åldern 9-16 år som har psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi tar även emot barn som kommer från familjer med social problematik, psykisk ohälsa eller missbruk.
Läs mer hur det är att bo på Vilhelmsro

GÅRDSHUSET
Det lilla gårdshuset som ligger nära anslutet till huvudbyggnaden har tre rum och kök och plats för ett barn i åldern 9-16 år. För att barnet ska kunna etablera en relation till personal, känna sig trygg i verksamheten och komma in i rutiner kan barnet initialt bo i vårt gårdshus. Barnet kommer successivt att slussas in i barngruppen som finns i huvudbyggnaden. Gårdshuset är bemannat dygnet runt av personal. 

FAMILJEENHETEN
Familjeenheten har plats för en familj på max sex personer med barn mellan 0-18 år. Då placering på familjeenheten sker utan kontakt med andra boende kan placering ske utifrån specifika frågeställningar från uppdragsgivare.
Läs mer om familjeenheten

ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET
Öppenvårdsverksamhet kan ske på två sätt, antingen i vår familjelägenhet på plats i Adelöv eller att personal från Vilhelmsro utför behandlingsinterventioner i hemmiljön.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
Hela landet

PLACERINGSGRUND
Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

PERSONALFAKTA

 • I behandlingsteamet finns bland annat följande kompetenser:
  socionom, behandlingspedagog, socialpedagog och logoped.
 • Handledning av personal utförs på uppdrag av utförare gällande
  Ärendehandledning
  Kompetens, kvalitet och grupprocess
  Där utförare anställs utifrån deras kompetens i det aktuella handledningstillfället. 
 • Barn- och ungdomspsykiatriker och barnpsykolog finns kopplat till verksamheten vid behov.
 • Vilhelmsro går under Visions kollektivavtal
 • Behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt
 • Vilhelmsro har bemanning dygnet runt där vaken natt ingår. 

All tillsvidareanställd behandlingspersonal utbildas i lågaffektivt bemötande, ADL, DBT och rePULSE. Personlig lämplighet tillsammans med adekvat grundutbildning är ett krav för arbete på Vilhelmsro. I personalgruppen finns olika utbildningar representerade såsom; behandlingspedagoger/-assistenter, socialpedagoger och socionomer.

METODER

På Vilhelmsro arbetar personalen behandlande gentemot de placerade barnen och ungdomarna utifrån

 • KBT
 • DBT färdighetsträning
 • rePULSE

Och stödjande gentemot de placerade barnen och ungdomarna utifrån;

 • Lågaffektivt bemötande (LAB)
 • ADL-träning för stödjande insatser

Syftet är att vi på Vilhelmsro genom våra behandlingsinsatser stödjer den unge att skapa eller återskapa ett beteendemönster som ger den unge bättre förutsättningar i livet. Vi vill hjälpa barnen att skapa sunda och effektiva strategier vid hantering av känslor och vill genom våra stödjande insatser utforma en individanpassad vardag som är gynnsam för den unge och som är möjlig att bibehålla efter placeringstiden.  

Detta sker samtidigt som barnet/ungdomen ges stöd för att utveckla sina färdigheter gällande hygien, fritidsaktiviteter, skolgång utifrån dennes individuella behov och av trygga vuxna enligt lågaffektivt bemötande. 

Vi arbetar nära socialtjänst genom uppföljningsmöten och nära vårdnadshavare för uppföljning och umgänge under placeringstiden. 

Vi strävar efter att placeringstiden ska vara så kortvarig som möjligt utifrån den enskildes ärende och behov. 

Nedan följer kort beskrivning av DBT, Repulse, LAB och ADL. 

DBT

“Liksom annan kognitiv beteendeterapi (KBT) grundas DBT på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på emotionsteori. Ett centralt KBT-antagande är att beteenden, tankar och känslor är nära förbundna med varandra och att förändring av exempelvis beteenden leder till förändring i tankar och känslor. DBT innefattar även influenser från zenbuddhistisk filosofi såsom träning i medveten närvaro (eng. mindfulness) och är en av de terapiformer som brukar kallas ”tredje vågens KBT” eller kontextuell KBT. Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hon befinner sig för stunden och leder henne samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.” (Socialstyrelsen 2021)

rePULSE

Målgruppen för rePULSE är barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

rePULSE utgår ifrån en grundläggande struktur bestående av tio individuella samtal. Under samtalen ”forskar” man tillsammans kring hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman för att sedan hitta alternativa sätt att agera på. Bristande impulskontroll eller träning av sociala färdigheter, kan vara exempel på teman som samtalen handlar om. (Socialstyrelsen, 2021)

LAB (lågaffektivt bemötande)

Ett lågaffekivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, det vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra personer till exempel medarbetare. Lågaffektivt bemötande är en aktiv pedagogik där vi hela tiden ska analysera, planera och utvärdera. Det betyder att vi ständigt analyserar hur vi arbetar ”före, under och efter”. Vi arbetar med tydlighet så att den berörda personen alltid vet och förstår vad som ska ske.

ADL (aktiviteter i dagliga livet)

Personlig ADL (aktiviteter i dagliga livet) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person. På Vilhelmsro så utgår vi ifrån att en välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor samt fritidssysselsättning utanför boendet är avgörande för den unge att känna motivation för behandling under placeringen. Därför stödjer vi de unga under placering med ex;

 • Att äta och dricka (på regelbudna tider)
 • Klä på och klä av sig (anpassa klädsel efter väderlek och efter planerad aktivitet)
 • Sköta sin personliga hygien 
 • Träning i dygnsrytm
 • Daglig motion
 • Exponering för nya aktiviteter och utevistelse

 

En frisk och sund arbetsplats
Vilhelmsro strävar efter att vara en frisk och sund arbetsplats och har under flertalet år arbetat med olika friskvårdsaktiviteter. Vår målsättning är, att alltid ha ett lågt sjuktal. Personalen som arbetar hos oss erbjuds friskvårdsbidrag.