Hämta vår folder

Lämna klagomål och kritik

Att bo på Vilhelmsro

Persontransporter

SKOLA

Genom väletablerad och långvarig kontakt ordnas skolgången främst via Tranås kommun. Verksamheten har ett väl uppbyggt och gott samarbete med de skolor där barnen tillbringar sin skoltid.

Regelbundna och frekventa kontakter förekommer, såväl planerade som av situation eventuellt påkallade. För varje barn görs en individuell bedömning vilken skolform som anses bäst lämpad. I ett väl inarbetat samarbete kontaktas enligt rutin den person med övergripande kunskap om alla skolor i kommunen. I dialog lämnas information som blir ett första steg i processen att skapa rätt skolforum och med rätt sorts uppbackning för det enskilda barnet.

Föreståndare kontaktar hemkommuns skola och ansvarig rektor för att behov av ev extra resurs ska hinna utredas. HVB-hemmet har väl utarbetat samarbete med Tranås kommuns övergripande team för elevhälsa, med chefen för elevhälsa, specialpedagoger och skolpsykologer som är behjälpliga i bedömning av lämpligt skolalternativ och upprättande av åtgärdsplaner och eventuell anpassad skolgång. I vissa fall kan beslut om hemundervisning på HVB-hemmet tas om det bedöms som lämpligast (undantagsfall). Ansvarig personal från skola utses då för denna undervisning.

HVB-hemmet har också upparbetat samarbete med andra närliggande kommuner och friskolor i de fall ingen skola inom Tranås kommun skulle bedömas lämplig. Senaste åren har elever på HVB-hemmet haft skolundervisning i de flesta av Tranås skolor men också i Jönköping, Gränna och Eksjö.
HVB-hemmet ansvarar för logistik kring skolskjutsar och de fall behandlingen kräver, skjutsar behandlingspersonal både till och från skolan. Kontakten mellan respektive skola och HVB-hemmet hålls via loggböcker och upprättade telefonkontaktrutiner.

I de kvalitetsindex som uppmätts får Vilhelmsro höga poäng av uppdragsgivare för väl anpassad skolgång. Majoriteten av de placerade barnen kommer, tack vare utarbetade rutiner, snabbt i full skolgång. Detta trots många misslyckade försök i sin tidigare skolgång.